OHUTUSNÕUDED VIGALA JAHIMEESTE SELTSI HAAVLILASKMISE LASKETIIRUS JA POOLKINNISES LASKETIIRUS

1. Kõik võistlusest ja treeninglaskmisest osavõtjad peavad teadma ning täitma relva ja laskemoona käsitlemise ohutusnõudeid ning andma selle kohta allkirja.

2. Relva (ka laadimata) suunamine sihitult väljapoole märklehte ning märgiraamide, numbrite, lippude, trosside, aparatuuri ning muu taolise laskmine on keelatud.

3. Relva tohib laadida ainult selleks tähistatud laskerajal ja peale kohtuniku käsklust "Seeria algus!". See õigus lõpeb kohtuniku käsklusega "Seeria lõpp!". Haavlilaskmisel võib sileraudset püssi laadida oma laskejärjekorra saabudes ning lasta märgi ilmumisel.

4. Laskur võib kasutada ainult korrasolevat relva, et vältida õnnetusjuhtumeid.

5. Kui laskur ei soorita tulejoonel laske peab relv olema tühjaks laaditud ja lukust lahti. Sileraudne püss peab olema lahtimurtult.

6. Relvaomanikul on keelatud jätta relva ja laskemoona järelvalveta.

7. Laskerajale ei tohi minna joobnuna.

8. Iga kohtunik, laskmise eest vastutaja, instruktor ja ka laskur on kohustatud katkestama laskmise käsklusega "tule lõpp!", "relvad tühjaks laadida!", kui laskealasse ilmub inimene või loom või tekib muu ohtlik olukord.

9. Sileraudsed relvad peavad laskekohalt lahkudes olema lahti murtud. Nimetatud nõuet ei kohaldata relvade hoidmisel püramiidis.

10. Ilma padruniteta treening (nn. kuiv treening) võib toimuda ainult tulejoonel või selleks ettenähtud kohas.

Tutvu sisekorra eeskirjaga Vigala Jahimeeste Seltsi haavlilaskmise lasketiirus ja poolkinnises lasketiirus